Return to Ubytovanie 2015

Kritériá – SvF STU 2015/2016

Nasledovné informácie sú vyňaté z ubytovacích kritérií a poriadkov štylizované priamo pre študentov Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave (BA) – slúžia len pre rýchlu orientáciu študentov. Poriadky a kritériá v plnom znení sú uvedené na tomto odkaze.

Kritériá a postup pre ubytovanie 2015/2016

Študent – žiadateľ – musí spĺňať nasledovné kritériá:

 1. Musí byť študent denného štúdia na SvF STU (Kritéria ubytovania STU, čl.2 ods.1)
 2. Nesmie mať trvalé bydlisko v Bratislave – mesto (Kritéria ubytovania STU, čl.2 ods.1)
 3. Podať si žiadosť do 15. 7. 2015 do 23:59:59 v ubytovacom systéme (Kritéria ubytovania STU, čl.2 ods.1)
 4. V prípade nároku na dodatkové body ich žiadateľ osobne odovzdá do rúk Ubytovacej komisie SvF STU (ďalej len “UK SvF”) najneskôr utorok 16. 6. 2015.
  • Úradné hodiny UK budú zverejnené na stránkach Združenia študentov ako aj rozposlané hromadným e-mailom do AIS systému. Dokumenty doručené po tomto termíne budú všetky bez výnimky bezpredmetné.
 5. Po schválení ubytovania povinnosť uhradiť čiastku za ubytovanie na prvé dva mesiace tak, aby najneskôr v stanovenom termíne bola na účte ŠD a IDENTIFIKOVANÁ. V opačnom prípade nárok na ubytovanie zaniká na celý akademický rok a automaticky bude ubytovanie schválené a pridelené nasledujúcemu žiadateľovi.

Zo žiadateľov o ubytovanie sa zostaví poradovník podľa bodového ohodnotenia.

Prideľovanie bodov

Všeobecne

Body sú prideľované podľa kritérií (vzorcov a činností) uvedených nižšie. Všetky činnosti a doklady požadované k preukázaniu nároku na bodové ohodnotenie musí byť z posudzovaného obdobia. Posudzované obdobie pre ubytovanie na rok 2015/2016 začína 1. júna 2014 a končí 31. mája 2015. Lekárske správy, darovania krvi, reprezentácia fakulty, činnosť na fakulte ako aj iné aktivity vystavené / vykonané mimo tohto obdobia sa neberú do úvahy a sú bezpredmetné.
Každý jeden odovzdávaný dokument (súbor dokumentov), ktorý odovzdáva študent bude mať napísané (aj keď len perom) v pravom hornom rohu meno + AIS ID číslo + e-mail (ktorý navštevuje najčastejšie) žiadajúceho študenta. Termíny, kedy je možné tieto dokumenty odovzdať počas tých to úradných hodín.
Zároveň v prvotnej i nasledujúcej komunikácií so študentskou časťou UK SvF žiadame používať výlučne e-mail ubytovanie@zssvf.sk – iba tak vieme zaručiť odpoveď na Vašu správu.

1. Body za zdravotné znevýhodnenie

Študentovi, ktorý žiada o pridelenie ubytovania zo zdravotných dôvodov, môže byť po prehodnotení UK pridelené

 • 200 bodov ak je študent zdravotne ťažko postihnutý
 • 100 bodov ak má študent za posudzované obdobie veľmi vážne zdravotné dôvody
 • 50 bodov ak má študent za posudzované obdobie vážne zdravotné dôvody
 • 0 bodov ak študent nedostatočne podloží svoju žiadosť, prípadne má menej vážne zdravotné dôvody a podobne

Študent svoj nárok preukáže osobným prinesením nižšie uvedených dokladov priamo do rúk UK počas jej úradných hodín. Dokladmi sú:

 • lekárska správa (kópia) od odborného lekára s čitateľnou pečiatkou spolu s originálom k nahliadnutiu
 • fotokópia preukazu ZŤP spolu s originálom k nahliadnutiu

Zoznam niektorých zdravotných dôvodov je uvedený na tejto stránke. Dôvody, ktoré nie sú v zozname uvedené bude individuálne posudzovať Ubytovacia komisia STU (UK STU) na osobitnom zasadnutí.

 

2. Body za výsledky štúdia

Bodové hodnotenie (BH) zohľadňuje prospech študenta. Pre výpočet sa používa vážený študijný priemer za doteraz odštudované semestre, s výnimkou posledného (letný semester príslušného akademického roku). Za prospech je možné získať 100 – 400 bodov. Vzorec na výpočet bodového ohodnotenia sa nachádza v Kritériách STU, čl.4 ods. 2 c)

 

3. Body za športovú reprezentáciu fakulty / univerzity

Študentovi, ktorý patričným dokladom preukáže, že v posudzovanom období športovo reprezentoval môžu byť pridelené body nasledovne

 • 60 bodov za umiestnenie na 1. až 3. mieste v športových súťažiach medziuniverzitného charakteru
 • 45 bodov za umiestnenie na 1. mieste v športových súťažiach medzi fakultami alebo ústavmi v rámci STU
 • 30 bodov za pravidelnú reprezentáciu fakulty / ústavu / univerzity na športových súťažiach

Zoznamy študentov, ktorí reprezentovali a spĺňajú nárok na pridelenie bodov na SvF STU dodá Katedra telesnej výchovy SvF STU priamo členom UK SvF. UK SvFsi vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť požiadavky na pridelenie bodového ohodnotenia

 

4. Body za bezplatné darcovstvo krvi

Študent, ktorý preukáže, že v posudzovanom období bol bezplatne darovať krv má na SvF STU nárok na

 • 2 body za každé bezplatné darovanie krvi

Najviac sa však započítavajú 3 darovania za celé posudzované obdobie. Študent svoj nárok preukáže osobným prinesením nižšie uvedených dokladov spolu s originálom k nahliadnutiu priamo do rúk UK počas jej úradných hodín. Dokladmi sú:

 • prvo darca – fotokópia potvrdenia o darovaní krvi spolu s originálom k nahliadnutiu
 • viacnásobný darca – fotokópia preukazu darcu krvi spolu s originálom k nahliadnutiu

 

5. Body za sociálne znevýhodnenie

Študent, ktorý doloží dôveryhodný doklad potvrdzujúci jeho nárok získa

 • 100 bodov ak je študent sirota
 • 50 bodov ak je študent polosirota
 • 35 bodov ak je študent poberateľ sociálneho štipendia

Študent svoj nárok preukáže osobným prinesením nižšie uvedených dokladov spolu s originálom k nahliadnutiu priamo do rúk UK počas jej úradných hodín. Dokladmi sú:

 • sirota, polosirota – fotokópia úmrtného listu rodičov / rodiča spolu s originálom k nahliadnutiu, fotokópia rodného listu žiadateľa
 • poberateľ sociálneho štipendia – zoznam poberateľov sociálneho štipendia si preberie ubytovací systém priamo z AIS.

 

6. Body za Anonymné hodnotenie pedagogického procesu

Študent, ktorý sa zapojil do posledných dvoch hodnotení pred zápisom bodov do ubytovacieho systému automaticky získava

 • 5 bodov

za každé jedno hodnotenie. Študent svoj nárok nepreukazuje – je mu priznaný automaticky výpisom zo systému AIS.

 

7. Body za aktívnu účasť na Študentskej vedeckej konferencií

Študent, ktorý sa aktívne zapojil a odprezentoval svoju prácu v akademickom roku pred zápisom do AIS systému, mu bude pridelených

 • 10 bodov

Študent, ktorý sa umiestnil na 1. – 3. mieste fakultného kola bude mať pridelených ďalších

 • 10 bodov za 3. miesto
 • 15 bodov za 2. miesto
 • 20 bodov za 1. miesto

Študent, ktorý sa umiestnil na 1. -3. mieste medzinárodnej ŠVK bude pridelených ďalších

 • 15 bodov

Študent svoj nárok nepreukazuje – je mu priznaný na základe dodaného zoznamu od poverených osôb na fakulte.

 

8. Body za voľby do študentských organizácií

Študent, ktorý sa zúčastnil volieb do nižšie spomenutých študentských organizácií bude mať pridelený

 • 1 bod

za každú jednu účasť na voľbách v posudzovanom období. Do úvahy sa berú voľby:

 • Študentská časť Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ŠČ AS STU)
 • Študentská časť Akademického senátu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ŠČ AS SvF STU)
 • Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)

Študent svoj nárok nepreukazuje – je mu priznaný automaticky na základe prezenčných listín z vykonaných volieb, ktoré UK SvF doručí predseda volebnej komisie z vyššie spomenutých volieb.

 

9. Body za činnosť v súlade s formovaním vedomostného a profesionálneho rastu v prospech študentov SvF STU

Študent, ktorý bol v posudzovanom období členom organizácie pri STU má po prehodnotení vydokladovanej činnosti UK SvF nárok na maximálne

 • 75 bodov

Študent svoj nárok osobne nepreukazuje. Nárok preukazuje predseda organizácie.
Nárok vzniká doručením usporiadaného zoznamu s popisom činnosti jednotlivých osôb uvedených na zozname do rúk UK SvF v čase úradných hodín.

Zoznam sa bude nachádzať na hlavičkovom papieri organizácie s podpisom predsedu organizácie a pečiatkou organizácie (ak ju vlastní). Zoznam bude doručený do rúk UK SvF v čase úradných hodín. Ubytovacia komisia má právo prehodnotiť počet pridelených bodov jednotlivým členom organizácie. Bude sa tak diať na základe porovnania činnosti medzi jednotlivými organizáciami na základe uvedených popisov činnosti a ďalších kritérií, ktoré stanoví UK SvF STU.

 

10. Body za členstvo v Akademických senátoch STU a SvF STU

Študent, ktorý bol členom Akademického STU alebo Akademického senátu  SvF STU za posudzované obdobie, má nárok za svoju činnosť na maximálne

 • 75 bodov

Študent svoj nárok nepreukazuje – nárok preukazuje predseda študentskej časti predmetného senátu usporiadaným zoznamom členov predmetného senátu s popisom činnosti jednotlivých senátorov.

Zoznam sa bude nachádzať na hlavičkovom papieri fakulty / univerzity s podpisom predsedu predmetnej časti akademického senátu. Zoznam bude doručený do rúk UK SvF v čase úradných hodín.

 

11. Body za členstvo v Združení študentov SvF STU

Študent, ktorý v posudzovanom období bol členom Rady ZŠ SvF STU má nárok na maximálne

 • 75 bodov

Študent svoj nárok nepreukazuje – nárok preukazuje predseda ZŠ SvF STU.

Študent, ktorý v posudzovanom období bol členom ZŠ SvF STU má nárok na maximálne

 • 25 bodov

Študent svoj nárok nepreukazuje – nárok preukazuje predseda ZŠ SvF STU.

Predseda ZŠ SvF STU dodá jeden usporiadaný zoznam všetkých študentov, pre ktorých žiada zápis bodov. Zoznam sa bude nachádzať na hlavičkovom papieri Združenia s podpisom predsedu a pečiatkou Združenia. Zoznam bude doručený do rúk UK SvF v čase úradných hodín. Ubytovacia komisia má právo prehodnotiť počet pridelených bodov jednotlivým členom organizácie. Bude sa tak diať na základe porovnania činnosti medzi jednotlivými organizáciami na základe uvedených popisov činnosti a ďalších kritérií, ktoré stanoví UK SvF STU.

 

12. Body navrhnuté organizáciami pri STU

Študent, ktorý sa v posudzovanom období zúčastnil akcie organizácie pri STU, ktorá požiadala predsedu ZŠ SvF STU o zápis bodov, má nárok na

 • 25 bodov

Študent svoj nárok preukazuje len vo vzťahu k organizácii, ktorá podujatie organizovala – tj. podľa požiadaviek tejto organizácie.
Následne predseda organizácie, ktorá podujatie organizovala a požiadala o zápis bodov* doručí usporiadaný zoznam s popisom vykonanej činnosti jednotlivých osôb uvedených na tomto zozname. Zoznam odovzdá predseda žiadajúcej organizácie predsedovi ZŠ SvF STU v termíne, úprave a podmienkami ktoré stanoví predseda ZŠ SvF STU.

Usporiadaný zoznam bude obsahovať (vo vzťahu k UK SvF) nasledujúce polia týkajúce sa každého zúčastneného študenta: poradové číslo, AIS ID, priezvisko, meno, popis činnosti, navrhovaný počet bodov (maximálne dohodnutá výška).
Zoznam sa bude nachádzať na hlavičkovom papieri žiadajúcej organizácie a bude obsahovať podpis predsedu žiadajúcej organizácie. UK SvF si vyhradzuje prehodnotiť navrhnuté počty bodov.

Následne predseda ZŠ SvF STU naraz doručí zoznamy od všetkých organizácií žiadajúcich zápis ako aj samotné žiadosti od organizácií do rúk UK SvF v čase úradných hodín.

*Žiadať o zápis bodov znamená, že nie menej ako jeden týždeň pred plánovaným podujatím bude predseda ZŠ SvF STU informovaný o akcií a aktivitách, za ktoré organizácia žiada prideliť dodatkové body študentom SvF STU. Následne predseda ZŠ SvF STU rozhodne o podmienkach, náležitostiach a termínoch vyplývajúcich zo žiadosti, ako aj o samotnom bodovom ohodnotení. Predseda ZŠ SvF STU doručí svoje rozhodnutie žiadajúcej organizácií najneskôr 3 pracovné dni pred konaním akcie / podujatia.

 

13. Body prideľované dekanom SvF STU

Dekan SvF STU má právo študentovi prideliť maximálne

 • 100 bodov

Študent svoj nárok nepreukazuje – zápis sa uskutoční na základe rozhodnutia dekana SvF STU, ktoré bude doručené UK SvF.


Súčet všetkých bodových ohodnotení za body  6. až 13. bude študentovi/študentke pripísaných maximálne 100 bodov, hoc ich súčet môže toto číslo presiahnuť.

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/svf/ubytovanie2015/kriteria-2015/