Return to Ubytovanie 2016

Návod: elektronická žiadosť o dodatkové body 2016

Na nasledujúcej stránke nájdete informácie ako správne vyplniť elektronický formulár aby ste mohli získať bonusové dodatkové body. Pre získanie týchto bodov je najprv potrebné odoslať tento dotazník, až následne priniesť dokumenty. Spätne získať bonusové body nie je možné.

Základnou myšlienkou vytvorenia formulára je odmeniť študentov, ktorí dopredu vložia svoje údaje do excelovských súborov, čím urýchlia nahranie údajov do samotného ubytovacieho systému.

1. – úvodné informácie

Po prečítaní úvodných informácií pokračovať na nasledujúcu stranu.
01 úvod

2. – Osobné údaje

karta  požaduje zadanie nižšie zmenených údajov. Vyplnenie všetkých údajov je povinné. Na základe týchto údajov sa budú body priraďovať do systému. Spätný kontakt je pre prípad potreby doplniť niektoré údaje po odovzdaní dokumentov. Telefónne kontakty treba zadávať s národnou predvoľbou +421 / +420 a podobne

02 Osobné údaje

3. – Body prideľované v zmysle Kritérií STU

Nasledujúca stránka je venovaná prideleniu bodov, na ktoré máte nárok v zmysle celo univerzitných kritérií zverejnených v ubytovacom systéme ako aj na tomto odkaze.

časť prvá – Body pridelené zo zdravotných dôvodov

Pokiaľ študent má za posudzované obdobie zdravotné problémy, ktoré sú dôvodom pre udelenie dodatkových bodov na internát, má nárok podať žiadosť o ich zapísanie. Pre uznanie bodov je okrem žiadosti potrebné do 17.6.2017 doložiť správu od ODBORNÉHO lekára. Správa musí mať dátum za posudzované obdobie – od 1.6.2015 do 31.5.2016. Správy mimo toto obdobie nebudú akceptované.

V opodstatnených prípadoch, v ktorých je zjavné, že daný stav je nezvratný a trvalý (chirurgické zákroky) môže ich UK SvF považovať za výnimočný prípad v zmysle kritérií – správa môže byť aj od všeobecného lekára.

Na základe závažnosti zdravotných dôvodov študent v dotazníku vyberie len jednu zo 4 ponúkaných možností kde zmení hodnotu z “vyberte” na “1”. Niektoré z najčastejších chorôb a diagnóz sú uverejnené na tomto odkaze (zoznam platný pre minulé obdobie).

Po (ne)vyplnení pokračujete nižšie v stránke.

03 Zdravotné

časť druhá – Body za prospech, časovú dostupnosť a športovú reprezentáciu

Základným hodnotiacim kritériom pridelenia ubytovania je prospech. Body za prospech počíta sám ubytovací systém. Vzorec je uvedený v Kritériách STU.

Časová dostupnosť je penalizačným prvkom – znevýhodňuje študentov bývajúcich menej ako 60 minút od BA. Dané body počíta sám systém od miesta trvalého bydliska uvedeného v AIS systéme. Systém spätne neopravuje tieto body (ak ste zmenili trvalé bydlisko v uplynulom roku, prípadne pridali / odobrali spoje zmena sa prejaví až v ubytovaní na nasledujúci rok. V prípade závažnej nezrovnalosti kontaktuje UK SvF na ubytovanie@zssvf.sk

Športová reprezentácia – študenti, ktorí v posudzovanom období športovo reprezentovali fakultu / univerzitu majú podľa kritérií nárok na zapísanie dodatkových bodov. Kritériá pre jednotlivé kategórie sú uvedené v kritériách. V súvislosti s tým si študent pri bodoch na ktoré má nárok zmení hodnotu z “vyberte” na “1”. Tieto kategórie treba následne vydokladovať 1. účastníckym diplomom s menom, 2. prípadnou fotografiou / publikovaným článkom alebo inými prostriedkami. Študenti, ktorí sú zapísaný na zozname dodanom z Katedry telesnej výchovy si tieto body NEUVÁDZAJÚ.

Po (ne)vyplnení pokračujete nižšie v stránke.

04 Sport

časť tretia – Body za krv a sociálne pomery

 

Študenti, ktorí bezplatne darovali krv majú nárok na dodatkové body. Podľa počtu darovaní, ktoré ste absolvovali v posudzovanom období – 1.6.2015 až 31.5.2016 zvolíte hodnotu 0 – 3. Následne je nutné priniesť fotokópiu preukazu darcu krvi prípadne potvrdenie o darovaní (u prvodarcov) spolu s originálom k nahliadnutiu do miestnosti B1 11 (túto kategóriu nie je možné odovzdať cez podateľňu fakulty)

Študenti, ktorí sú siroty prípadne polosiroty majú nárok na predmetné body; preto v príslušnom poli zmenia hodnotu z “vybrať” na “1”. Následne je potrebné priniesť a odovzdať fotokópiu úmrtného listu rodiča/ov spolu s rodným listom študenta. Odovzdať predmetné listiny môžu cez podateľňu prípadne v miestnosti B1 11.

Po (ne)vyplnení pokračujete kliknutím na “ďalej”.

05 krv

4. – Body prideľované v zmysle Dodatku SvF STU

Nasledujúca stránka je venovaná prideleniu bodov, na ktoré máte nárok v zmysle fakultného dodatku k celo univerzitným kritériám zverejnených v ubytovacom systéme ako aj na tomto odkaze.

časť prvá – Body za ŠVK a voľby

Študent, ktorý sa zúčastnil ŠVK má nárok na zapísanie dodatkových bodov. Podľa fakultného dodatku si sám vypočíta výsledný počet bodov (10 – 45) a túto hodnotu zapíše. Študent nemusí odovzdávať žiadne dokumenty – budú komisii doručené z dekanátu fakulty.

Voľby do študentských organizácií a orgánov – ak sa študent zúčastnil volieb do ŠRVŠ tak zmení hodnotu na “1”.

Po (ne)vyplnení pokračuje nižšie na stránke.
06 ŠVK

časť druhá – ostatné body a bonusové body

 

V prípade, ak sa študent ako súkromná osoba (nie člen organizácie) zúčastnil nejakých aktivít, ktoré nie sú uvedené v kritériách a boli v prospech STU ako celku či jednotlivých fakúlt / ústavu má právo navrhnúť si dodatkové body – do formulára uvedie počet bodov napr. “20b” a následne stručný popis za čo, si dané body navrhuje prideliť. Následne o tom musí doručiť dokumenty, ktoré UK SvF STU posúdi a rozhodne o pridelení prípadne úprave výšky bodov.

Poslednými bodmi sú bonusové dodatkové body. V závislosti na tom, koľko kategórií študent vyplnil pri tomto dotazníku zvolí hodnotu. Študent môže získať po 2 body za zdravotné body, športová reprezentácia, darcovstvo krvi, sociálne znevýhodnenie (polo/sirotstvo), ŠVK, voľby, iné body. Spolu max 7x tj. 14 bodov.

Tieto body budú študentovi pridelené len v prípade, ak všetky ostatné údaje sú správne vyplnené, a nebude ich potrebné zo stany Ubytovacej komisie opravovať.

Po vyplnení pokračujete kliknutím na “ďalej”.

07 Elektronické

5. – Záver

Po prečítaní informácií uvedených na danej stránke je potrebné všetky údaje odoslať. Následne ich už nie je možné editovať.

08 Záver

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/svf/ubytovanie-2016/navod-ezodb-2016/