Return to O Združení

Kto sme?

Logo

Logo združenia

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v skratke ZŠ SvF STU je občianskym združením s dňom zápisu 15.10.2009. Je zástupcom a zastupuje všetkých študentov Stavebnej fakulty STU dennej formy štúdia prvého až tretieho stupňa v správnych a riadiacich orgánoch SvF STU a STU. Zároveň spolupracuje i s delegátmi SvF STU pri Študentskej rade vysokých škôl – najvyššieho zastupiteľského orgánu v SR. Rovnako spolupracuje i s ďalšími organizáciami pri STU či priamo oslovujeme spoločnosti a firmy z prostredia praxe.

Združenie svoju činnosť vyvíja najmä v nasledujúcich oblastiach:

  • oblasť zastupovania študentov – pôsobenie členov v Akademickom senáte STU, SvF STU; kolégium dekana SvF STU; delegáti pri ŠRVŠ, vedecká rada SvF STU, komisie SvF STU (ubytovacia, stravovacia, disciplinárna, a i.)
  • oblasť pedagogiky – riešenie študijných problémov študentov, organizácia projektu Your Knowledge
  • oblasť kultúry – príprava a organizácia projektov so spoločenských charakterom (Beánia stavbárov), organizácia študentských akcií (Prvákovica, Stavbárovica, Hugovica), oddychové podujatia (Dvojbodka pred semestrom, Vianočný turnaj na Dobrovičke, Beh po schodoch, Bodka za semestrom) a iné príležitostné podujatia
  • oblasť ubytovania – členstvo v ubytovacej komisii SvF STU, riešenie problémov študentov s ubytovaním
  • oblasť externej spolupráce – spolupracujeme s ďalšími organizáciami a firmami pričom sa snažíme pre našich študentov ponúknuť čo najviac kvalitných eventov či pracovných príležitostí.

Taktiež sa zúčastňuje i v:

  • oblasť propagácie fakulty – účasť a poskytovanie informácii na vysokoškolských veľtrhoch (Gaudemus, VAPAC, a i.); účasť na CONECO; Deň otvorených dverí
  • oblasť rozvoja fakulty – vyvíjame iniciatívu na pokrývanie fakulty wifi signálom, rozvoj ďalších oddychových miest, vytvorenie nových kapacít pre tlač a plotrovanie

 

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/o-zdruzeni/kto-sme/