O Združení

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (v skratke ZŠ SvF STU v BA) je občianskym združením zapísaným v obchodnom registri občianskych združení ministerstva vnútra s dňom zápisu 15.10.2009 a založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ZŠ je zriadené predovšetkým za účelom:

 • presadzovania záujmov študentov SvF STU, dodržiavania ich práva a to najmä v spolupráci so Študentskou časťou akademického senátu SvF STU
 • organizovania kultúrnych, spoločenských a iných voľno časových aktivít pre študentov
 • rozvíjania spolupráce so zástupcami študentov v akademických senátoch (AS), v orgánoch študentskej samosprávy a s organizáciami podobného typu ako je on sám
 • usilovania sa aj o zlepšenie sociálnych a študijných podmienok

Inak povedané – sme ŠTUdenti, ktorí chcú spríjemniť čas ostatným ŠTUdentom, preto organizujeme / zastrešuje alebo inak sa spolu podieľame na mnohých projektoch, ktoré nájdeš na tomto odkaze.

Taktiež máme stanovené isté ciele, ktoré chceme ako združenie dosiahnuť. Medzi naše najdôležitejšie ciele patrí predovšetkým:

 1. získavať členov ZŠ z radov študentov SvF STU
 2. sústreďovať prostriedky, finančné či materiálne, a následne ich využívať pre rozvoj cieľov a projektov – teda vrátiť späť študentom SvF STU
 3. predkladať požiadavky študentov SvF STU v samosprávnych orgánoch SvF STU, STU, prípadne iných organizácií na študentskú samosprávu sa naväzujúcich organizácií / subjektov
 4. spolupracovať so študentskou časťou akademického senátu SvF STU a poskytovať informácie študentom SvF STU o pripravovaných aktivitách
 5. napomáhať riešeniu študijných a sociálnych problémov študentov SvF STU
 6. organizovať stretnutia a diskusné fóra študentov v súlade s cieľmi združenia
 7. organizovať kultúrne, vzdelávacie, spoločenské, športové a iné voľno časové aktivity pre študentov
 8. rozvíjať spoluprácu s univerzitami, pracoviskami, združeniami, nadáciami , štátnymi orgánmi a ďalšími subjektmi za účelom efektívnejšieho napĺňania cieľov združenia
 9. nadväzovať kontakty a spoluprácu s vysokoškolskými organizáciami v SR a v zahraničí
 10. podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti

Permanent link to this article: http://www.zssvf.sk/o-zdruzeni/

Kto sme, čo robíme

Sme… Združenie študentov Stavebnej fakulty STU BA založené od 15. októbra 2009 ako občianskej združenie. Naim hlavným účelom je združovať a zastupovať študentov, hájiť ich záujmy a pripravovať pre nich akcie na pôde Stavebnej fakulty STU. Tvoria nás… riadny členovia všetci, ktorí si podali písomnú žiadosť alebo sa zúčastnili riadnej členskej schôdze čestní členovia tí, ktorí sa …

Kto sme?

Združenie študentov Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, v skratke ZŠ SvF STU je občianskym združením s dňom zápisu 15.10.2009. Je zástupcom a zastupuje všetkých študentov Stavebnej fakulty STU dennej formy štúdia prvého až tretieho stupňa v správnych a riadiacich orgánoch SvF STU a STU. Zároveň spolupracuje i s delegátmi SvF STU pri Študentskej rade vysokých škôl – …

Kultúrne oddelenie

Pedagogické oddelenie

Predsedníctvo

Ubytovacie oddelenie